< class="logo"> < class="mid"> < class="menu"> < class="black"> < class="kfs"> < class="kfx s22">4009888588 < class="users"> < class="icon"> < class="search ss"> < class="icon "> < class="sear">
< class="input"> < class="submxt">
< class="nanner"> < class="imgs"> < class="img" style="background-image: url('https://www.rywl.cn/upload//7300748D-B1DA-4010-BDEF-5873D8337F32.png'); background-size: cover; background-position: center;background-repeat: no-repeat ;"> < class="nox"> < class="cn s36">客服中心 < class="en s16">CUSTOMER SERVICE < class="nanbar"> < class="w1400"> < class="nal"> < class="home"> 首页 客服中心 热门问题 < class="nar"> < class="swiper-container"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-slide">客户服务介绍 < class="swiper-slide ">理赔服务 < class="swiper-slide on">热门问题 < class="swiper-slide ">违禁品 < class="swiper-slide ">客户留言 < class="problem"> < class="w1400"> < class="pit s34">热门问题 < class="prblist"> < class="quram"> < class="qop"> < class="qic s12">1 < class="nix s18 ellipsis">怎么申请电子发票? < class="qot"> < class="ovm">

大部分城市已开通电子发票自助申请,付款方在支付运费约1个工作日后即可通过微信公众号申请:“我”-“我的钱包”-“发票申请”-输入或勾选运单号-申请发票。

< class="bot">收起 < class="quram"> < class="qop"> < class="qic s12">2 < class="nix s18 ellipsis">怎么修改下单信息? < class="qot"> < class="ovm">

可以通过如下种方式: 方式一:发货人携带客户联运单到达发货网点,提供需要修改的信息,由网点协助客户更改; 方式二:收、发货人关注“物流”公众号,转接人工客服,提供物流单照片、身份证原件照片以及需要修改的信息,由人工客服协助客户修改;

< class="bot">收起 < class="quram"> < class="qop"> < class="qic s12">3 < class="nix s18 ellipsis">月结需要哪些条件? < class="qot"> < class="ovm">

1)客户最近三个月份发货金额月均在5000以上; 2)如果客户之前在我司没有发货,在经过业务人员对客户进行考察后,预计客户发货金额月均可达5000以上,可申请月结。如在签约后三个月内客户发货金额达不到要求,则取消客户月结权限;

< class="bot">收起 < class="pages"> 1 < class="rightnav"> < class="rtem"> < class="icon"> < class="rx s14">在线客服 < class="rtem"> < class="icon"> < class="rx s14">微信客服 < class="comx"> < class="rtem"> < class="icon"> < class="rx s14">微信公众号 < class="comx"> < class="logpop" ng-controller="footerController"> < class="logbox"> < class="forget">
< class="lot">找回密码 < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros yzm"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="getcode s14" id="phone_code3" ng-click="submitFindCode()" >获取验证码 < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros">
< class="register">
< class="lot">注册新用户 < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros yzm"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="getcode s14" id="phone_code" ng-click="submitRegisterCode()">获取验证码 < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="rob"> < class="mix s12"> < class="mb log s12">已有账号?立即登录 < class="ros">
< class="login">
< class="lop"> < class="lom s18 on">用户登录 < class="lom s18">手机动态码登录 < class="lcons"> < class="lcon on"> < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="rob"> < class="mix s12"> < class="mb wj s12">忘记密码 < class="mb zc s12">免费注册 < class="ros"> < class="lcon"> < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros yzm"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="getcode s14" id="phone_code2" ng-click="submitLoginCode()">获取验证码 < class="rob"> < class="mix s12 w100"> < class="mb wj s12">忘记密码 < class="mb zc s12">免费注册 < class="ros">
< class="closm">