< class="logo"> < class="mid"> < class="menu"> < class="black"> < class="kfs"> < class="kfx s22">4009888588 < class="users"> < class="icon"> < class="search ss"> < class="icon "> < class="sear">
< class="input"> < class="submxt">
< class="nanner"> < class="imgs"> < class="img" style="background-image: url('https://www.rywl.cn/upload//0FE0C90E-23E3-4B77-853A-62AC207AF269.png'); background-size: cover; background-position: center;background-repeat: no-repeat ;"> < class="nox"> < class="cn s36">关于 < class="en s16">ABOUT RIYU < class="nanbar"> < class="w1400"> < class="nal"> < class="home"> 首页 关于 走进 < class="nar"> < class="swiper-container"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-slide on">公司简介 < class="swiper-slide ">企业文化 < class="swiper-slide ">发展历程 < class="swiper-slide ">企业荣誉 < class="swiper-slide ">人才招聘 < class="company" style="background-image: url('/html/img/bg7.png'); background-size: cover; background-position: center;background-repeat: no-repeat ;"> < class="w1400"> < class="cit s34">走进 < class="compy"> < class="col z1 mb2"> < class="imgs"> < class="img" style="background-image: url('/html/img/m12.png'); background-size: cover; background-position: center;background-repeat: no-repeat ;"> < class="play" v-src="http://go.plvideo.cn/front/video/view?vid=6ced2265d8dd19fcd739ff0eafba5724_6" > < class="cor z1"> < class="cim s30">AAAA级物流企业 < class="line"> < class="cix s16 hauto">

物流成立于1999年,是一家AAAA级物流企业,以从事公路货物运输、配送、仓储为主,航空货物运输为辅的现代物流,是国内第一家推行“公路快运”的物流公司。总公司总部位于广州白云区,下设广州、上海、杭州、武汉、绍兴五个区域管理中心,共计10家子公司,180多家营业网点。
公司拥有奔驰、沃尔沃等著名品牌的重型卡车150余辆,仓储总面积10万多平方米,并构建了覆盖华南、华东和华中等重点城市的服务网络,与300余家企业客户及20万余家私营业主建立了良好的合作关系。
物流目前已发展成中国专业市场物流领导品牌,特别是在纺织服装专业市场物流领域,拥有领先的市场占有率。

< class="datls"> < class="datm"> < class="dal"> < class="di s40 ellipsis">1999 < class="dm s16 ellipsis">成立于1999年 < class="dar"> < class="datm"> < class="dal"> < class="di s40 ellipsis">10 < class="dm s16 ellipsis">共计10家子公司 < class="dar"> < class="datm"> < class="dal"> < class="di s40 ellipsis">180 < class="dm s16 ellipsis">180多家营业网点 < class="dar"> < class="datm"> < class="dal"> < class="di s40 ellipsis">150 < class="dm s16 ellipsis">拥有重型卡车150余辆 < class="dar"> < class="datm"> < class="dal"> < class="di s40 ellipsis">100000 < class="dm s16 ellipsis">仓储总面积10万多平方米 < class="dar"> < class="v-a"> < class="v-b"> × < class="rightnav"> < class="rtem"> < class="icon"> < class="rx s14">在线客服 < class="rtem"> < class="icon"> < class="rx s14">微信客服 < class="comx"> < class="rtem"> < class="icon"> < class="rx s14">微信公众号 < class="comx"> < class="logpop" ng-controller="footerController"> < class="logbox"> < class="forget">
< class="lot">找回密码 < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros yzm"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="getcode s14" id="phone_code3" ng-click="submitFindCode()" >获取验证码 < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros">
< class="register">
< class="lot">注册新用户 < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros yzm"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="getcode s14" id="phone_code" ng-click="submitRegisterCode()">获取验证码 < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="rob"> < class="mix s12"> < class="mb log s12">已有账号?立即登录 < class="ros">
< class="login">
< class="lop"> < class="lom s18 on">用户登录 < class="lom s18">手机动态码登录 < class="lcons"> < class="lcon on"> < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="rob"> < class="mix s12"> < class="mb wj s12">忘记密码 < class="mb zc s12">免费注册 < class="ros"> < class="lcon"> < class="fox"> < class="ros"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="ros yzm"> < class="icon"> < class="rmt"> < class="getcode s14" id="phone_code2" ng-click="submitLoginCode()">获取验证码 < class="rob"> < class="mix s12 w100"> < class="mb wj s12">忘记密码 < class="mb zc s12">免费注册 < class="ros">
< class="closm">